Hyvinvointialueet

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen järjestäminen on hyvinvointialueiden lakisääteinen tehtävä. Hyvinvointialueet voivat tuottaa palveluja itse, hankkia niitä ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta, toisilta hyvinvointialueilta tai valtiolta.

Lapsiperheille saatavilla olevista sosiaalipalveluista ja niistä perittävistä asiakasmaksuista on säädetty

Taloudellista tukea lapsiperheille myönnetään toimeentulotukilain tai lastensuojelulain nojalla.

Sosiaalihuoltolain mukaiset lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluja myönnetään hyvinvointialueilla lapsen ja hänen vanhempansa palvelutarpeeseen perustuen. Palvelutarve perustuu yhteistyössä perheen kanssa tehtävään palvelutarpeen arvioon ja sen perusteella tehtävään asiakassuunnitelmaan.

Sosiaalihuoltolain perusteella myönnettäviä palveluja ovat esimerkiksi

 • kasvatus- ja perheneuvonta
 • lapsiperheiden kotipalvelu
 • tukihenkilö- tai perhe
 • sosiaalinen kuntoutus
 • vertaisryhmätoiminta
 • perhetyö.

Lastensuojelun palvelut

Lastensuojelulaissa on säädetty ehkäisevästä lastensuojelusta, lastensuojelun avohuollon tukitoimista, sijaishuollosta ja siihen liittyvistä rajoitustoimenpiteistä ja jälkihuollosta.

Vammaisten lasten sosiaalipalvelut

Vammaiselle lapselle ja hänen vanhemmilleen myönnetään palvelutarpeen perusteella sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja ja lisäksi vammaispalvelulain perusteella erityispalveluja. Vammaisen lapsen vanhemmilla on myös oikeus omaishoidon tukeen silloin, kun omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit täyttyvät.

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä

Lastensuojelulain 13 b §:n mukaan lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on nimettävä hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä (lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä), jonka tulee olla sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (817/2015) tarkoitettu sosiaalihuollon ammattihenkilö.

Yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla enintään 30 lasta asiakkaanaan vuoden 2024 alusta lukien.  Vuosina 2022–2023 lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on saanut olla enintään 35 lasta asiakkaanaan. (22.12.2021/1276)

Lue lisää

Muualla verkossa

Lisätietoja

Aila Puustinen-Korhonen

AILA PUUSTINEN-KORHONEN
erityisasiantuntija
+358 9 771 2610, +358 50 344 6884
aila.puustinen-korhonen@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • lastensuojelu ja muut lapsiperheiden sosiaalipalvelut
 • sosiaalipäivystys
 • opiskeluhuollon kuraattoripalvelut
 • Lastensuojelutunti
 • Hyvilin sosiaalijohdon verkosto
 • Hyvilin lastensuojeluverkosto
 • Lastensuojelun huippuosaaja-koulutus
 • Hyvilin ja Kuntaliiton Yhdyspinta-projektin Sisote-ryhmä