Hyvinvointialueet

Digitalisaatio

Hyvinvointialueilla digitalisaatio tarkoittaa teknologian avulla toteutettavien palveluiden ja palvelukanavien lisääntymistä, ammattilaisten työtapojen muutoksia ja prosessien muuttamista digitaalisiksi. Asiakkaalle digitalisaatio näkyy etäpalveluiden lisääntymisenä ja mahdollisuutena asioida ja saada tietoa omista palvelukäynneistä erilaisten sähköisten tai digitaalisten palvelukanavien kautta. Myös perinteisessä läsnäpalvelussa hyödynnetään digitalisaatiota.

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil tukee hyvinvointialueita digitalisaation edistämisessä ja toiminnan muutoksessa järjestämällä tietofoorumeja, webinaareja ja keskustelutilaisuuksia. Lisäksi Hyvilin fasilitoimat verkostot, kuten AKUSTI-foorumi, tarjoavat alustan yhteistyölle lisäten yhteisen vaikuttamisen mahdollisuuksia. Verkoistoissa keskustellaan kansallisista tarpeista liittyen digitalisaation edistämiseen ja lainsäädännön muutostarpeisiin. Keskusteluissa esiin nostetut kehittämis- ja muutostarpeet viedään erilaisiin työryhmiin sekä lain valmisteluun, joihin myös Hyvil osallistuu aktiivisesti.

Tiedonhallintaa ja digitalisaatiota ohjaavaa lainsäädäntöä ja määräyksiä

Hyvinvointialueiden digitalisaatiota ja tiedonhallintaa ohjaavaa lainsäädäntöä ovat mm. Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta eli tutummin tiedonhallintalaki, Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista eli ns. suomi.fi -palvelulaki, Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta eli digipalvelulaki sekä yleislainsäädäntöä sosiaali- ja terveydenhuollon osalta tarkentava asiakastietolaki, THL:n määräykset sekä Laki sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen toisiokäytöstä, eli toisiolaki.

Näiden lisäksi sosiaali ja terveydenhuoltoa ja sen tietojärjestelmäratkaisuja ja sähköisiä/digitaalisia palveluita koskevat EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) ja useat jo voimassa olevat tai valmistelussa tällä hetkellä olevat EU-sääntelykokonaisuudet. Näistä olennaisimpia hyvinvointialueiden näkökulmasta ovat European Health Data Space, eli EHDS, Kyberturvallisuusdirektiivi NIS2 sekä AI act, eli tekoälysäädös. Vaikutuksia tullee myös datasäädöksen ja datanhallintasäädöksen kautta.

Lainsäädännön toteuttamisen edistäminen, ohjeistaminen ja valvonta

Tiedonhallintalautakunnan tehtävänä on edistää tiedonhallintalaissa säädettyjen tiedonhallinnan ja tietoturvallisuuden menettelytapojen ja tiedonhallintalain vaatimusten toteuttamista. Se antaa suosituksia ja pitää eritasoisia koulutuksia edistääkseen tiedonhallintalain vaatimuksia.

Tietosuojavaltuutetun toimisto valvoo tietosuoja-asetuksen toimeenpanoa Suomessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos puolestaan vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamisen ohjeistamisesta, antaa lainsäädäntöä tarkentavia määräyksiä mm. tietojärjestelmiin liittyen sekä ylläpitää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjarakenteita. Sosiaalihuollon asiakirjarakenteet ja metatiedot löytyvät Sosmeta-palvelusta ja terveydenhuollon vastaavat tiedot Termetasta. Yhteentoimiviin tietosisältöihin liittyviä yleisiä materiaaleja löytyy myös Digi ja väestötietoviraston yhteentoimivuusalustalta.

Digitalisaatio ja tiedonhallinta hallitusohjelmassa

Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmassa on useita digitalisaation edistämiseen, tiedon liikkumiseen ja julkisten palveluiden sähköistämiseen liittyviä kohtia. Digitalisaatioon ja ICT-palveluihin sekä tietoturvaan liittyviä ministeriryhmiä on kolme: Yhteiskunnan uudistamisen ministerityöryhmä, Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmä sekä Kestävän hyvinvointiyhteiskunnan ministerityöryhmä. Digitalisaation edistämiseen on perustettu poikkihallinnollinen Digitoimisto.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan digitalisaatioon ja lainsäädäntöön liittyvieä asioita ohjaa ja kehittää STM:n Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö DITI. Orpon hallituskaudella tullaan edistämään useita lakikokonaisuuksia, jotka liittyvät hyvinvointialueiden digitalisaatioon. Lisäksi digikompassin kautta edistetään kansalaisten ja yritysten elämäntapahtumien digitalisointia.

Hyvinvointialueiden viitearkkitehtuuri

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy ylläpitää jatkossa hyvinvointialueiden viitearkkitehtuurikuvausta. Hyvinvointialueet saavat käyttöönsä toimintalähtöiset ja viitearkkitehtuurien hyödyntämistä konkretisoivat soveltamiskohteet. Viitearkkitehtuurikuvauksen ylläpito tehdään AKUSTI-foorumin ohjauksessa.

Lisätietoja

Hanna Menna

HANNA MENNA
erityisasiantuntija
+358 9 771 2043, +358 50 448 5140
hanna.menna@hyvil.fi

Vastuualueet:

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyö AKUSTI
  • Tiedonhallinta
  • Digitalisaatio
  • Tietojärjestelmien muutokset
  • ICT:n ja tiedonhallinnan yhteistyö
Marjo Orava

MARJO ORAVA
erityisasiantuntija
+358 9 771 2259, +358 50 347 3019
marjo.orava@hyvil.fi

Vastuualueet:

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyö AKUSTI
  • Tiedonhallinta
  • Digitalisaatio
  • Tietojärjestelmien muutokset
  • ICT:n ja tiedonhallinnan yhteistyö