Hyvinvointialueet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) on suunnitelmallista toimintaa, jolla vahvistetaan ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Hyvinvointialueella on lakisääteinen velvollisuus edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä.  

HYTE-toiminnan tavoitteena on 

 • vahvistaa ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä 
 • ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä 
 • tukea osallisuutta 
 • kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja 
 • siirtää painopistettä sosiaali- ja terveydenhuollossa kohti ennakoivaa ja ennaltaehkäisevää toimintaa. 

Hyvinvointialueella on ensisijainen vastuu HYTE-toiminnasta, joka kytkeytyy hyvinvointialueen lakisääteisiin tehtäviin eli sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja sen järjestämiseen. Kunnilla puolestaan on ensisijainen vastuu HYTE-toiminnasta, joka liittyy niiden lakisääteisiin tehtäviin, kuten koulutuksen, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön järjestämiseen.  

Hyvinvointia ja terveyttä edistetään yhteistyöllä

Hyvinvointialueen on tehtävä yhteistyötä HYTE-asioissa alueensa kuntien ja muiden HYTE-toimijoiden kanssa sekä tuettava niiden toimintaedellytyksiä.  Muita toimijoita ovat esimerkiksi 

 • kuntayhtymät ja maakunnan liitot 
 • sosiaalialan osaamiskeskukset 
 • aluehallintoviranomaiset 
 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
 • työ- ja elinkeinotoimistot 
 • järjestöt ja seurakunnat 
 • yritykset. 

Vähintään kerran vuodessa hyvinvointialueen on neuvoteltava alueensa kuntien sekä muiden HYTE-toimijoiden kanssa hyvinvointia ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta. 

HYTE hyvinvointialueiden strategiassa

 Hyvinvointialueen valtuusto on vastuussa strategisista päätöksistä, joilla alueella edistetään hyvinvointia ja terveyttä.  

Hyvinvointialueen on  

 • asetettava strategisessa suunnittelussaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet 
 • otettava päätöksenteossaan huomioon päätöstensä arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin 
 • nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho. 

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Hyvinvointialueen on seurattava asukkaittensa elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä, ja laadittava näiden perusteella aluevaltuustolle valtuustokausittain alueellinen hyvinvointikertomus ja vuosittain hyvinvointisuunnitelma. Kertomus ja suunnitelma on julkaistava myös julkisessa tietoverkossa. 

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman tulee sisältää tiedot alueen asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on laadittava yhteistyössä alueen kuntien kanssa. 

Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadintaan hyvinvointialueesta annetun lain 29 §:n mukaisesti.  

HYTE-kerroin

HYTE-kertoimen tarkoituksena on kannustaa hyvinvointialueita edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä suunnitelmallisesti ja tuloksellisesti. HYTE-kertoimen perusteella jaetaan 0,977 % hyvinvointialueiden rahoituksesta. Vuodesta 2026 lähtien hyvinvointialueen kertoimen suuruus määräytyy alueen HYTE-toimintaa ja -tuloksia kuvaavien indikaattoreiden perusteella. 

Kertoimen perusteella jaettavan rahoitus lasketaan jatkossa seuraavasti: 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perushinta (39,40 €/asukas) x asukasluku x  HYTE-kerroin  

HYTE-kertoimesta ja siihen vaikuttavista indikaattoreista kerrotaan tarkemmin THL:n sivuilla

Muualla verkossa

Lue lisää

Lisätietoja

Tarja Tenkula

TARJA TENKULA
erityisasiantuntija
+358 9 771 2123, +358 400 623 531
tarja.tenkula@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • Osallisuuden vahvistaminen,
 • Ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut
 • HOPE, European Hospital and Healthcare Federation
 • Lääkevahinkovakuutus