Hyvinvointialueet

Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleviltä vaadittava osaaminen ja koulutus

Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleviltä henkilöiltä edellytettävää osaamista ja koulutusta määritellään useissa eri laeissa.

Sosiaalihuolto

Laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) säädetään, millä koulutuksilla voi saada tiettyjen ammattien ammatinharjoittamisoikeuden tai nimikesuojauksen ja päästä Valviran ylläpitämään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Lain 7 §:ssä määritetään oikeus harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia Suomessa suoritetun koulutuksen perusteella ja 8 §:ssä määritetään oikeus harjoittaa sosionomin, geronomin ja kuntoutuksen ohjaajan ammattia Suomessa suoritetun koulutuksen perusteella. Lain 12 §:ssä määritetään oikeudesta toimia tilapäisesti sosiaalihuollon laillistetun ammattihenkilön ammatissa.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa määritetään myös sosiaalityöntekijän erityisiä velvollisuuksia. Sosiaalityön ammatillisesta johtamisesta sekä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalisen tuen ja palvelujen tarpeeseen vastaavasta sosiaalityön asiakas- ja asiantuntijatyöstä sekä sen vaikutusten seurannasta ja arvioinnista vastaa laillistettu sosiaalityöntekijä.

Ammattihenkilölaissa ei säädetä erikseen kelpoisuuksista muihin sosiaalihuollon tehtäviin. Tehtäviä koskevia kelpoisuusvaatimuksia on muualla, kuten esim. sosiaalihuolto-, lastensuojelu-, ja kehitysvammahuoltolaissa, perhehoito- ja sosiaaliasiavastaava- ja terveydenhuoltoasiavastaavalaissa, vammaispalvelulaissa, iäkkään väestön toimintakyvystä annetussa laissa, oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa, asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista sekä hoiva-avustajien osalta sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfossa.

Kun tehtävään ei edellytetä tiettyä pätevyyttä, voi työnantaja määritellä tehtäviin vaaditun kelpoisuuden. Ensisijaisena lähtökohtana tulee tällöin olla kyseessä oleva tehtävänkuva ja sen edellyttämä osaaminen.

Sosiaalihuoltolaissa (8.7.2022/589) säädetään 27 a §:ssä lastenvalvojan kelpoisuudesta, 42 §:ssä omatyöntekijänä toimimisen edellytyksistä, 46 a §:ssä sosiaalihuollon johtamisesta ja 49 a §:ssä sosiaalihuollossa tarvittavasta henkilöstöstä.

Lastensuojelulaissa (13.4.2007/417) säädetään 13 §:ssä lastensuojelutoimenpiteistä päättävän viranhaltijan kelpoisuudesta. 13 a §:ssä säädetään lapsen sijoittamisesta vankilan perheosastolle päättävän henkilön kelpoisuudesta ja 13 b §:ssä lapsen asioista vastaavasta sosiaalityöntekijästä.

Laissa kehitysvammaisten erityishuollosta (23.6.1977/519) Rajoitustoimenpiteiden käyttöä koskevissa pykälissä 42 f § - 42 n § säädetään rajoitustoimenpiteitä käyttävien ja päätöksiä tekevien henkilöiden kelpoisuuksista.

Perhehoitolaissa (20.3.2015/263) 6 §:ssä säädetään perhehoitajan kelpoisuudesta ja ammatillisen perhehoidon henkilöstön kelpoisuuksista.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013) 7 §:ssä säädetään opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluista sekä kuraattorin ja vastaavan kuraattorin kelpoisuuksista.

Perusopetuslaissa (21.8.1998/628) 48 e §:ssä säädetään aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstöstä.

Laissa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (3.4.1987/380) 8 c §:ssä ja 8 d §:ssä säädetään henkilökohtaisen avun järjestämisestä. Henkilökohtaiselle avustajalle ei ole säädetty kelpoisuusvaatimuksia.

Laissa iäkkään väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (28.12.2012/980) 3 a §:ssä säädetään välittömään asiakastyöhön osallistuvista henkilöistä ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Pykälän 2 mom 11) kohdassa säädetään hoiva-avustajista.

Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfossa 11/2020 (6.10.2020) on suositus hoiva-avustajien tehtävänkuvasta, osaamisvaatimuksista ja niihin vastaavasta koulutuksesta iäkkäiden palveluissa. Suosituksen mukainen koulutus muodostuu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kahdesta tutkinnon osasta, jotka ovat kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä ikääntyvien osallisuuden edistäminen.

Terveydenhuolto

Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (1994/559) säädetään, millä koulutuksilla voi saada tiettyjen ammattien ammatinharjoittamisoikeuden, ammatinharjoittamisluvan tai nimikesuojauksen.

Laillistettu, luvan saanut tai nimikesuojattu ammattihenkilö on oikeutettu toimimaan asianomaisessa ammatissa ja käyttämään asianomaista ammattinimikettä. Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammatissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito.

Laillistetun ammattihenkilön tehtävissä voi toimia tilapäisesti myös kyseiseen ammattiin opiskeleva kyseistä ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena.

Väliaikaisesta ja satunnaisesta palvelujen tarjoamisesta säädetään po. lain 9§:ssä.

Asetuksessa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994) säädetään mm. nimikesuojatun ammattihenkilön ammattinimikkeistä, ammattinimikkeiden käyttöön johtavasta koulutuksesta sekä lääkärin ja hammaslääkärin sijaisena toimimisen edellytyksistä.

Opiskelija voi työskennellä tilapäisesti sen laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä, johon hän opiskelee. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin rekisteröitymisestä ja terveydenhuollon ammattihenkilön sijaisena toimimisen edellytyksistä löytyy tarkempia ohjeita Valviran sivuilta.

Muuta kelpoisuuksia koskevaa lainsäädäntöä

Holhoustoimilain (1.4.1999/442) 5 §:ssä säädetään edunvalvojan kelpoisuudesta

Lisätietoja

Sami Uotinen

SAMI UOTINEN
johtava juristi
+358 9 771 2623, +358 50 341 3349
sami.uotinen@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon lakiasiat
Jaana Viemerö

JAANA VIEMERÖ
erityisasiantuntija
+358 9 771 2303, +358 50 359 2023
jaana.viemero@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Kehitysvammahuolto
 • Vammaispalvelut
 • Sosiaalihuollon kelpoisuudet
 • Sosiaalihuollon kansainvälinen yhteistyö
 • Verkostoituvat vammaispalvelut -kehittämisverkosto
 • Vammaispalvelujen asiantuntijaryhmä -verkosto
Tuula Kock

TUULA KOCK
asiantuntijalääkäri
+358 9 771 2673, +358 50 382 6327
tuula.kock@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Suun terveydenhuolto
 • Perusterveydenhuolto
 • Päihde- ja mielenterveyspalvelut
 • Päivystys