Hyvinvointialueet

Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut

Sosiaalihuoltoon sisältyvät sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yleis- ja erityislainsäädännön mukaiset sosiaalihuollon tehtävät ja palvelut. Sosiaalihuoltolaissa säädetään hyvinvointialueen sosiaalihuollosta. Hyvinvointialue voi lisäksi järjestää muita kuin laissa säädettyjä sosiaalipalveluja.

Sosiaalipalveluista säädetään sosiaalihuoltolaissa ja sosiaalihuollon erityislainsäädännössä.

Sosiaalipalveluilla vastataan sosiaalihuoltolain 11 §:ssä määriteltyihin tuen tarpeisiin, joita ovat mm. 

 • jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen aiheutuva tuen tarve 
 • päihteiden ongelmakäytöstä, muusta riippuvuuskäyttäytymisestä, mielenterveysongelmasta tai muusta sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuva tuen tarve 
 • asumiseen liittyvään tuen tarve 
 • taloudellisen tuen tarve 
 • sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen ja osallisuuden edistämiseen liittyvä tuen tarve 
 • äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvä tuen tarve 
 • lapsen tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvoinnin tukemiseen liittyvä tuen tarve.  

Sosiaalipalvelut on lueteltu kattavasti sosiaalihuoltolain 14 §:ssä. Sosiaalihuoltolain mukaisia, yleisiä ja kaikille asiakasryhmille tarkoitettuja sosiaalipalveluja ovat mm.  

 • sosiaalityö 
 • sosiaaliohjaus 
 • kotihoito 
 • yhteisöllinen asuminen 
 • ympärivuorokautinen palveluasuminen 
 • laitospalvelut 
 • kasvatus- ja perheneuvonta.  

Erityislainsäädännön mukaan järjestetään mm.

 • vammaispalveluja
 • toimeentulotukea
 • omaishoidon tukea
 • perhehoitoa
 • lastensuojelua
 • eräitä lapsi- ja perheoikeudellisia palveluja.

Hyvinvointialue voi lisäksi järjestää muita kuin laissa säädettyjä sosiaalipalveluja.

Lue lisää

Lisätietoja

Sami Uotinen

SAMI UOTINEN
johtava juristi
+358 9 771 2623, +358 50 341 3349
sami.uotinen@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon lakiasiat