Hyvinvointialueet

Suun terveydenhuolto

Hyvällä suun terveydellä on merkittävä vaikutus hyvinvointiin ja yleiseen terveydentilaan. Hyvinvointialueen tehtävänä on järjestää asukkailleen suun terveydenhuollon palvelut.

Suomessa suun terveydenhuollon palveluja tuottavat

 • hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS
 • YTHS
 • yksityiset palveluntuottajat.

Vuonna 2022 terveyskeskuksen suun terveydenhuollon palveluita käytti 1,847 000 asiakasta ja käyntejä tehtiin 4,7 miljoonaa. Asiakas- ja käyntimäärä pienenivät edellisestä vuodesta. Terveyskeskuksen asiakkaista valtaosa on lapsia ja nuoria: suurin käyttäjäryhmä on 7–17-vuotiaat. Lähde: THL:n tilastoraportti 33/2023.

Suun terveydenhuollossa yksityisen sektorin rooli on merkittävä. Noin miljoona asiakasta käyttää yksityisen sektorin palveluja vuosittain.

Hyvinvointialue suun terveydenhuollon palvelujen järjestäjänä

Terveydenhuoltolain mukaan hyvinvointialueen tehtävänä on järjestää asukkailleen suun terveydenhuollon palvelut, joihin kuuluvat:

 • väestön suun terveydenhuollon seuranta
 • terveysneuvonta ja -tarkastukset
 • suun sairauksien tutkimus, ehkäisy ja hoito sekä jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen
 • tuen ja tutkimuksen tarpeen varhainen havaitseminen

Hyvinvointialue voi järjestää suun terveydenhuollon: 

 • omana tuotantonaan
 • ostamalla palvelua muilta palveluntuottajilta
 • käyttämällä palveluseteliä.

Hyvinvointialueen tulee järjestää suun terveydenhuoltoon kuuluvat tutkimukset ja hoidot asukkailleen hoitotakuun mukaisesti. Kiireellinen hoito on järjestettävä potilaan asuinpaikasta riippumatta.

Erikoissairaanhoidon suun terveydenhuollon palveluja toteutetaan sairaaloissa sekä osin myös terveyskeskuksissa tai ostopalveluna yksityiseltä sektorilta.

Suun terveydenhuolto koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

Hyvinvointialueen on järjestettävä opiskeluhuoltopalvelut alueellaan sijaitsevissa oppilaitoksissa opiskeleville heidän kotikunnastaan riippumatta. Järjestämisvelvollisuus koskee oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia oppilaitoksia.

Suun terveydenhuolto on osa koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa. Tarkastusten lisäksi myös suun sairauksien hoito, oikomishoito mukaan lukien, sisältyy koulu- ja opiskeluterveydenhuoltona annettavaan suunterveydenhuoltoon. 

Se hyvinvointialue, jonka alueella oppilaan kotikunta sijaitsee, vastaa oppilaan ja tarpeellisen saattajan kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista, jos matkaa ei ole mahdollista yhdistää koulumatkaan.

Korkeakouluopiskelijoiden suun terveydenhuolto

Kela järjestää ja YTHS tuottaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskelijat voivat halutessaan käyttää myös hyvinvointialueensa suun terveydenhuollon palveluja sekä terveydenhuoltolain mukaista valinnanvapausoikeuttaan hyvinvointialueen palveluissa.

Hyvinvointialue vastaa opiskelijoiden kiireellisestä hoidosta terveydenhuoltolain 50 §:n mukaisesti. Hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevista palveluista voidaan periä asiakasmaksut asiakasmaksuasetuksen mukaisesti.

Yksityiset hammaslääkäripalvelut

Suurin osa yksityisten hammaslääkäripalveluiden asiakkaista on aikuisväestöä. Yksityinen sektori tarjoaa perustason palveluja ja erikoishammaslääkäripalveluja. Odotusaika yksityiselle hammaslääkärille on lyhyempi kuin julkisella puolella.  

Kela korvaa sairasvakuutuslain mukaisesti osan kustannuksista yksityisiä suun terveydenhuollon palveluja käyttäville asiakkaille. Vuonna 2022 n. 950 000 asiakasta sai sairasvakuutuskorvauksia yksityisistä hammashoitopalveluista. Kustannukset olivat noin 352 miljoona ja korvauksia maksettiin noin 44,7 miljoonaa (12,7 %). Lähde: Kelan tilastollinen vuosikirja.

Lue lisää

Muualla verkossa

Lisätietoja

Tuula Kock

TUULA KOCK
asiantuntijalääkäri
+358 9 771 2673, +358 50 382 6327
tuula.kock@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Suun terveydenhuolto
 • Perusterveydenhuolto
 • Päihde- ja mielenterveyspalvelut
 • Päivystys