Hyvinvointialueet

Sosiaalipäivystys

Hyvinvointialueiden vastuulla on järjestää sosiaalipäivystys eli välttämättömät ja kiireelliset sosiaalipalvelut ja muut tukitoimet erilaisissa sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa kaikkina vuorokauden aikoina.

Sosiaalipäivystyksen järjestämisvastuu on hyvinvointialueilla. Sosiaalipäivystyksen järjestämisestä on säädetty sosiaalihuoltolaissa:

 • Sosiaalipäivystys on järjestettävä ympärivuorokautisesti kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi kaiken ikäisille.
 • Päivystys on toteutettava siten, että palveluun voi saada yhteyden ympäri vuorokauden ja kiireelliset sosiaalipalvelut voidaan antaa siten kuin tässä tai muussa laissa säädetään.
 • Päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimavarat ja osaaminen, jotta palvelun laatu ja asiakasturvallisuus toteutuvat.

Sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyöstä ja terveydenhuollon psykososiaalisesta tuesta on säädetty terveydenhuoltolaissa:

 • Sosiaalipäivystystä toteutettaessa on toimittava yhteistyössä ensihoitopalvelun, terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen ja tarpeen mukaan muiden toimijoiden kanssa.

Sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyö

Sosiaalipäivystystä on järjestettävä terveydenhuoltolaissa tarkoitetun laajan ympärivuorokautisen päivystysyksikön yhteydessä ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen yhteydessä. Sosiaalipäivystyksen järjestämisestä vastaavat ne hyvinvointialueet, joiden alueella tässä momentissa tarkoitetut terveydenhuollon toimintayksiköt sijaitsevat. 

Mielenterveys- tai päihde- ja riippuvuuspalveluja tarvitsevan asiakkaan hoidon ja palvelujen jatkuvuus on turvattava osana terveydenhuollon päivystystä ja sosiaalipäivystystä.

Sosiaalipäivystys toteuttaa psykososiaalista tukea kiireellisissä tilanteissa yhdessä terveydenhuollon kanssa. Sosiaalipäivystys vastaa kiireellisissä tilanteissa psykososiaalisen tuen ensivaiheen johtamisesta ja yhteen sovittamisesta. 

Alueen sosiaalipäivystyksen tehtävänä on yhteistyössä terveydenhuoltolaissa tarkoitetun ensihoitokeskuksen kanssa:

 1. sovittaa yhteen Hätäkeskuslaitokselle annettavat paikalliset ja alueelliset sosiaalitoimen hälytysohjeet ottaen huomioon terveystoimen hälytysohjeet;
 2. osallistua alueellaan varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen häiriötilanteiden ja suuronnettomuuksien varalle yhdessä muiden viranomaisten, toimijoiden ja yhteistyöalueiden ensihoitokeskusten kanssa siten, että suunnitelmat muodostavat kansallisen kokonaisuuden.

Psykososiaalinen tuki äkillisissä järkyttävissä tilanteissa

Sosiaalihuollossa psykososiaalinen tuki äkillisissä järkyttävissä tilanteissa

 • on sosiaalityönä ja sosiaaliohjauksena annettavaa välitöntä tukea yksilölle, perheelle ja yhteisölle sekä tuen yhteensovittamista
 • toteutetaan sosiaalipäivystyksessä ja osana sosiaalihuollon muuta toimintaa.

Terveydenhuollossa psykososiaalinen tuki äkillisissä järkyttävissä tilanteissa

 • on akuuttina kriisityönä annettavaa välitöntä tukea yksilölle, perheelle ja yhteisölle sekä tuen yhteensovittamista
 • toteutetaan kriisipäivystyksenä ja osana terveydenhuollon muuta toimintaa.

Muualla verkossa

Lisätietoja

Aila Puustinen-Korhonen

AILA PUUSTINEN-KORHONEN
erityisasiantuntija
+358 9 771 2610, +358 50 344 6884
aila.puustinen-korhonen@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • lastensuojelu ja muut lapsiperheiden sosiaalipalvelut
 • sosiaalipäivystys
 • opiskeluhuollon kuraattoripalvelut
 • Lastensuojelutunti
 • Hyvilin sosiaalijohdon verkosto
 • Hyvilin lastensuojeluverkosto
 • Lastensuojelun huippuosaaja-koulutus
 • Hyvilin ja Kuntaliiton Yhdyspinta-projektin Sisote-ryhmä