Hyvinvointialueet

Terveydenhuoltopalvelut

Terveydenhuoltoon sisältyvät perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Näiden palveluiden järjestämisestä vastaavat hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä. Hyvinvointialueiden toiminnasta säädetään laeissa hyvinvointialueista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä.

Terveydenhuoltolaki on keskeisin terveydenhuoltopalvelujen sisältöä ja toteuttamista ohjaava laki.
Terveydenhuoltolaissa säädetään mm.

 • hyvinvointialueen vastuulla olevasta terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisestä
 • sairaanhoidosta
 • terveydenhuollon yhteistyöstä
 • hoitoonpääsystä
 • erikoissairaanhoidon työnjaosta
 • opetus- ja tutkimustoiminnan järjestämisestä. 

Lisäksi terveydenhuoltoa ohjataan erityislainsäädännöllä sekä mm. tietosuojalainsäädännöllä ja potilaan oikeuksia koskevalla lainsäädännöllä.

Muuta terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ovat esimerkiksi:

Terveydenhuollon kokonaisuus Suomessa

Terveydenhuollon palvelujen piiriin on kansalaisilla neljä pääväylää:

 1. hyvinvointialueiden ylläpitämät sosiaali- ja terveyskeskukset sekä päivystykset
 2. yksityinen terveydenhuolto
 3. työterveyshuolto
 4. ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS, joka tuottaa korkeakouluopiskelijoille terveydenhuoltopalveluja.

Hyvinvointialueet vastaavat pääosin julkisten terveyspalveluiden tuottamisesta. Lisäksi ne voivat hankkia palveluja yksityisiltä palvelutuottajilta, toisilta hyvinvointialueilta tai tarjota asiakkaalle palveluseteliä. Hyvinvointialueen järjestämä terveydenhuollon toiminta porrastuu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluihin.

Perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuollolla tarkoitetaan sitä hyvinvointialueiden järjestämää terveydenhuoltoa, joka on yleisesti kaikkien saatavilla. Perusterveydenhuoltoon sisältyy väestön terveydentilan seurantaa, terveyden edistämistä ja erilaisia terveyspalveluita. Perusterveydenhuollossa hoidetaan pääasiassa yleislääketieteen alaan kuuluvia asioita.

Perusterveydenhuoltoa toteutetaan hyvinvointialueilla sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Julkiseen terveydenhuoltoon kuuluvat sosiaali- ja terveyskeskukset toimivat valtion rahoituksella ja asiakasmaksujen merkitys on varsin vähäinen.

Erikoissairaanhoito

Terveydenhuoltolain mukaan erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauksien ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon, ensihoitoon, päivystykseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia terveydenhuollon palveluja.

Erikoissairaanhoidon palvelujen piiriin hyvinvointialueilla hakeudutaan joko päivystysluonteisesti tai kiireettömissä tilanteissa lääkärin lähetteellä. Palvelut tuotetaan valtaosin hyvinvointialueiden ylläpitämissä keskus- ja yliopistollisissa sairaaloissa. Hoidon kustannuksista vastaa hyvinvointialue, potilaan maksama osuus kokonaiskustannuksista on vähäinen.

Muualla verkossa:

Lue lisää:

Lisätietoja:

Sari Raassina

SARI RAASSINA
hallintoylilääkäri
+358 9 771 2808, +358 50 523 2808
sari.raassina@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Hyvinvointialueen terveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja päivystys
 • Muutostuki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteissa
 • Laatu- ja potilasturvallisuus
 • Lääkehuolto- ja lääketurvallisuuskysymykset
 • Terveydenhuollon kansainväliset asiat ja EU-kysymykset
Tuula Kock

TUULA KOCK
asiantuntijalääkäri
+358 9 771 2673, +358 50 382 6327
tuula.kock@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Suun terveydenhuolto
 • Perusterveydenhuolto
 • Päihde- ja mielenterveyspalvelut
 • Päivystys