Hyvinvointialueet

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaalle ja terveydenhuollon potilaalle on laissa määritelty tietyt oikeudet. Molemmilla on oikeus esimerkiksi hyvään palveluun ja kohteluun sekä syrjimättömyyteen. Oikeudet koskevat sekä julkisia että yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet määritellään laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista eli asiakaslaissa. Asiakaslaki koskee sekä julkista että yksityistä sosiaalihuoltoa. Lasissa on säädetty asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan liittyvistä keskeisistä oikeudellisista periaatteista. Lain tavoitteena on turvata asiakkaan asema ja oikeudet sosiaalihuollon palvelujen käyttäjänä sekä selkiyttää ja yhtenäistää asiakkaan ja sosiaalihuollon toteuttajan yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan ja että hänen ihmisarvoaan ei loukata. 

Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa. 

Sosiaalihuollon asiakaslaki korostaa sosiaalihuollossa hallintolakiin perustuvia hyvän hallinnon vaatimuksia. Hyvään hallintoon kuuluu muun muassa oikeus saada asiansa käsitellyksi viivytyksettä sekä oikeussuojakeinojen tehokkuus. Hyvään hallintoon kuuluu myös asiakkaan kuuleminen, päätöksentekovelvollisuus ja viranomaiselle kuuluva velvollisuus perustella päätöksensä.

 Potilaan asema ja oikeudet

Potilaan asema ja oikeudet määritellään laissa potilaan asemasta ja oikeudesta eli potilaslaissa. Potilaslaki koskee terveyden ja sairaanhoitoa, jota annetaan sekä julkisessa että yksityisessä toimintayksikössä.

Potilaalla on oikeus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilasta on kohdeltava siten, että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan ja että hänen ihmisarvoaan ei loukata. Hoidossa on mahdollisuuksien mukaan huomioitava potilaan äidinkieli, yksilölliset tarpeet ja kulttuuri.

Terveyspalveluita on annettava yhdenvertaisesti niin, että ihmisiä ei aseteta ilman hyväksyttävää perustetta eri asemaan esimerkiksi iän, terveydentilan, vammaisuuden tai asuinpaikan perusteella.

Hoito pitää toteuttaa yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Potilaalla on oikeus kieltäytyä hoidosta, mutta silloinkin hänen täytyy tietää vaihtoehtoisista hoitomuodoista sekä hoidosta kieltäytymisen seurauksista.

Lue lisää

Lisätietoja

Sami Uotinen

SAMI UOTINEN
johtava juristi
+358 9 771 2623, +358 50 341 3349
sami.uotinen@hyvil.fi

Vastuualueet:

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon lakiasiat
Annika Korpela

ANNIKA KORPELA
juristi
+358 9 771 2094, +358 50 582 6468
annika.korpela@hyvil.fi

Vastuualueet:

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon lakiasiat
  • Ruotsinkieliset asiat