Hyvinvointialueet

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla edistetään ja ylläpidetään opiskelijoiden hyvää oppimista, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia oppilaitosyhteisössä. Hyvinvointialue vastaa opiskeluhuollon järjestämisestä alueellaan sijaitsevissa oppilaitoksissa.

Opiskeluhuollosta on säädetty opiskeluhuoltolaissa. Opiskeluhuoltoa on sekä perusopetuslaissa tarkoitettu oppilashuolto että lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu opiskelijahuolto. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä.

Opiskeluhuollon tarkoitus on

 1. edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä
 2. edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä
 3. turvata varhainen tuki sitä tarvitseville
 4. turvata opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu
 5. vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä hyvinvointialueen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon siten kuin laissa säädetään.

Hyvinvointialueet järjestävät opiskeluhuollon

Hyvinvointialue, jonka alueella oppilaitos sijaitsee, vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien oppilaitosten opetuksessa tai koulutuksessa oleville opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta.

Hyvinvointialueella on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jos koulutuksen järjestäjä ei päätä järjestää näitä palveluja osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan.

Hyvinvointialue voi tukea koulutuksen järjestäjää psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisessä. Ulkomailla sijaitseva koulutuksen järjestäjä vastaa psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä omille opiskelijoilleen.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään

 1. opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta
 2. opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat. Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista. Kaikkien oppilaitoksessa opiskelijoiden kanssa työskentelevien sekä opiskeluhuoltopalveluista vastaavien viranomaisten ja työntekijöiden on edistettävä opiskelijoiden hyvinvointia sekä kotien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan tässä laissa yksittäiselle opiskelijalle annettavia:

 1. koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja
 2. opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja
 3. monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa
 4. opiskeluhuoltolain 10 §:ssä tarkoitettuja koulutuksen järjestäjän järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluja.

Monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan monialaisessa asiantuntijaryhmässä ja siitä laaditaan opiskeluhuoltokertomus.

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut

Psykologi- ja kuraattoripalvelut ovat opiskeluhuollon psykologin ja kuraattorin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla:

 1. edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa
 2. tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen on oltava opiskelijoiden helposti saavutettavissa. Jokaisen oppilaitoksen käytettävissä on oltava opiskeluhuollon psykologin sekä sellaisen vastaavan kuraattorin palveluja, joka on sosiaalityöntekijä. Yhtä kuraattoria kohden saa olla enintään 670 opiskelijaa ja yhtä psykologia kohden enintään 780 opiskelijaa.

Hyvinvointialueen on järjestettävä palvelut ensisijaisesti oppilaitoksessa. Koulutuksen järjestäjän on tarjottava tarkoitukseen soveltuvat tilat palvelujen järjestämiseksi. Jos soveltuvia tiloja ei ole oppilaitoksessa, hyvinvointialueen on järjestettävä palvelut koulutuksen järjestäjän tarjoamissa, oppilaitoksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevissa ja tarkoitukseen soveltuvissa tiloissa. Koulutuksen järjestäjä on oikeutettu saamaan tilojen käytöstä aiheutuvista kustannuksista täyden korvauksen hyvinvointialueelta.

Lisätietoja

Aila Puustinen-Korhonen

AILA PUUSTINEN-KORHONEN
erityisasiantuntija
+358 9 771 2610, +358 50 344 6884
aila.puustinen-korhonen@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • lastensuojelu ja muut lapsiperheiden sosiaalipalvelut
 • sosiaalipäivystys
 • opiskeluhuollon kuraattoripalvelut
 • Lastensuojelutunti
 • Hyvilin sosiaalijohdon verkosto
 • Hyvilin lastensuojeluverkosto
 • Lastensuojelun huippuosaaja-koulutus
 • Hyvilin ja Kuntaliiton Yhdyspinta-projektin Sisote-ryhmä
Tuula Kock

TUULA KOCK
asiantuntijalääkäri
+358 9 771 2673, +358 50 382 6327
tuula.kock@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Suun terveydenhuolto
 • Perusterveydenhuolto
 • Päihde- ja mielenterveyspalvelut
 • Päivystys