Hyvinvointialueet

Hyvinvointialueen hallintosääntömalli on julkaistu

Jokaisella hyvinvointialueella on oltava hyvinvointialuelakiin perustuva hallintosääntö, jossa määritellään johtamisjärjestelmä, toimielimet sekä tehtävien ja toimivallan jako eri toimielinten välillä. Hyvinvointialueyhtiö Hyvil on julkaissut päivitetyn hyvinvointialueen hallintosääntömallin, jonka tarkoituksena on tuoda esiin hyvinvointialuetta koskevan lainsäädännön asettamat reunaehdot ja niiden hyvinvointialuekohtaisen soveltamisen liikkumavara.

Hallintosääntö on keskeinen työväline hyvinvointialueuudistukselle asetettujen tavoitteiden käytännön toteutuksessa, ja toive mallin julkaisusta on syntynyt hyvinvointialueiden tarpeista, tiivistää Hyvinvointialueyhtiön toimitusjohtaja Johanna Sorvettula.

Hallintosääntö on hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline

Hallintosäännössä annetaan määräyksiä hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä asioista ja määritellään hyvinvointialueen toimielin- ja viranhaltijarakenne sekä niiden väliset toimivalta- ja vastuusuhteet. Hallintosäännössä annetaan myös tarpeelliset määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämisestä sekä päätöksenteko- ja hallintomenettelystä normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Normaalista toimivallasta poikkeavalla päätösvallalla voidaan tehdä päätöksiä, jotka ovat välttämättömiä tilanteen saattamiseksi normaaliksi. Sellaisia häiriötilanteita, joihin hyvinvointialue ei normaaleilla toimivaltuuksilla kykenisi alkuvaiheessaan vastaamaan, voidaan kuitenkin pitää hyvin poikkeuksellisina, toteaa juristi Johanna Lindholm.

Hallintosääntömallissamme on myös huomioitu kaksikieliset hyvinvointialueet. Niiden hallintosääntöön on otettava tarpeelliset määräykset, joilla edistetään kielilaissa turvattujen kielellisten oikeuksien toteutumista.

Hyvinvointialueen hallintosääntömalli