Hyvinvointialueet

Sosiaali-, terveys-, ja pelastustoimen huippuasiantuntijat hyvinvointialueiden käytettävissä 1.1.2023 alkaen – på svenska nedan

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy palvelee 1.1.2023 lähtien Hyvinvointialueen päättäjiä eli luottamushenkilöitä, viranhaltijoita tai työntekijöitä. Hyvil tarjoaa sote-muutostukea, neuvontaa, lainsäädäntötyöhön vaikuttamista sekä verkostoja kokemusten vaihtamiselle ja yhteiselle vaikuttamiselle.  Hyvil tekee yhteistyöstä valtion hallinnon kuten ministeriöiden ja median kanssa. Hyvinvointialueiden yksittäisiä palvelunkäyttäjiä, potilaita ja asiakkaita Hyvil ei palvele.

Yhtiöllä on kolme päätehtävää:

 • Lainsäädäntöön osallistuminen ja vaikuttaminen
 • Neuvontapalvelut
 • Verkostojen ja muun yhteistyön mahdollistaminen

Hyvilissä hyvinvointialueita palvelevat sote- ja pelastusalan asiantuntijat mm. seuraavissa kysymyksissä:

 • Sosiaalihuolto ja -palvelut, kuten lastensuojelu, toimeentulotuki, vammaispalvelut, aikuissosiaalityö ja ikääntyneiden palvelut
 • Terveyspalvelut, kuten perus-, terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito, suun terveydenhuolto, päivystysasiat ja kuntoutus
 • Palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat kuten asiakasmaksut ja palveluseteli
 • Ennaltaehkäisevät sote-palvelut
 • Pelastustoimi
 • Tietosuoja, tietojärjestelmät ja digitaalisuus
 • Hallintojuridiikka

  Tavoitat meidät ottamalla yhteyttä neuvontapyyntölomakkeella, sähköpostitse tai puhelimitse.

  Hyvilin asiantuntijoita
  Hyvilin asiantuntijoita

  Toppexperter inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet står till välfärdsområdenas förfogande från 1.1.2023

  Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab betjänar från och med 1.1.2023 välfärdsområdenas beslutsfattare, det vill säga förtroendevalda, tjänsteinnehavare och arbetstagare. Hyvil erbjuder rådgivning och förändringsstöd inom social- och hälsovården, påverkan i lagstiftningsarbetet samt nätverk för utbyte av erfarenheter och gemensamt inflytande. Hyvil samarbetar med staten, såsom ministerierna, och med medierna.

  Hyvil betjänar inte enskilda serviceanvändare i välfärdsområdena, det vill säga patienter och klienter.

  Bolaget har tre huvudsakliga syften:

  • Att delta och påverka i lagstiftningsarbetet
  • Att erbjuda rådgivningstjänster
  • Att möjliggöra nätverk och annat samarbete

  Hyvils sakkunniga i frågor om social- och hälsovården samt räddningsväsendet betjänar välfärdsområdena bland annat i följande frågor:

  • Socialvård och socialtjänster såsom barnskydd, utkomststöd, service för personer med funktionsnedsättning, vuxensocialarbete och tjänster för äldre
  • Hälsovårdstjänster såsom primärvård och specialiserad sjukvård, mun- och tandvård, jourtjänster och rehabilitering
  • Ärenden som hänför sig till ordnande av tjänster såsom klientavgifter och servicesedlar
  • Förebyggande social- och hälsovårdstjänster
  • Räddningsväsendet
  • Dataskydd, datasystem och digitalisering
  • Förvaltningsjuridik

  Kontakta oss på blanketten för begäran om rådgivning, per e-post eller per telefon.