Hyvinvointialueet

Sosiaalihuolto ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukeminen sekä iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelut – viime vuosien lakimuutokset

Ikääntyneen väestön palvelujen lainsäädäntöä uudistettiin edellisellä hallituskaudella 2019–2023 muutamassa vaiheessa. Viimeisimmät lainsäädäntömuutokset ovat pääsääntöisesti tulleet voimaan 1.1.2023.

Hallituskauden alkupään lakimuutokset painottuivat ympärivuorokautiseen hoitoon ja hoivan henkilöstömitoitukseen sekä lakisääteisen RAI-arviointivälineistön käyttöönottoon. RAI on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, jolla laaditaan asiakkaan palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointi sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelma.

Jälkimmäisen, toisen vaiheen uudistamisen päätavoitteet olivat

 • iäkkäiden kotihoidon turvaaminen
 • joustavien asumis- ja palvelukokonaisuuksien käyttöönotto
 • vanhuspalvelujen henkilöstön riittävyyden, palvelujen laadun ja asiakastyytyväisyyden seurannan parantuminen.

Jälkimmäiset muutokset koskevat neljää lakia: sosiaalihuoltolaki (myöhemmin: SHL), laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (myöhemmin: VanhPL), sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki sekä laki yksityisistä sosiaalipalveluista. Linkit johtavat Finlexiin.

Vaikka lakimuutokset koskevat pääasiassa hyvinvointialueita, on muutoksilla vaikutuksia myös kuntien toimintaan erityisesti ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun ja toteuttamisen osalta.

Lainsäädännön uudistamisen kokonaisuudessa on ollut kyse nimenomaisesti iäkkäiden palvelujen ja niihin liittyvän lainsäädännön uudistamisesta. Silti on huomioitava, että SHL:n muutokset koskevat ikääntyneen väestön lisäksi myös muita sosiaalihuoltolain perusteella palveluja saavia asiakkaita, kuten esimerkiksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujia sekä vammaisia henkilöitä.

Laajoja lakimuutoksia

Lakimuutokset koskevat seuraavia asioita:

 • Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi ja hyvinvointia edistävät palvelut
 • Kotihoito ja kotiin annettavat palvelut, sisältäen
  • Tukipalvelut
  • Kotihoito
  • Kotikäyntien suunnittelu ja kotihoidon toteuttaminen
  • Muut kotiin annettaviin palvelut, mm. turva-auttamispalvelut
 • Asuminen ja asumisen palvelut, sisältäen
  • Tilapäinen asuminen ja tuettu asuminen
  • Yhteisöllinen asuminen
  • Ympärivuorokautinen palveluasuminen
  • Yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen järjestäminen samassa rakennuskokonaisuudessa
 • Pitkäaikainen laitospalvelu
 • Johtaminen ja henkilöstö, sisältäen muutoksia
  • Toimintayksikön johtajan velvoitteissa
  • Omavalvonnassa
  • Koulutus- ja tehtävärakenteessa
 • Asiakassuunnitelma, omatyöntekijä sekä päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja oikeus palveluun
 • Palvelujen laadun seuranta
 • Asiakasmaksut
 • Yksityiset sosiaalipalvelut

Muutosten kustannusarviot

Lakimuutoksen vaikutukset hyvinvointialueiden kustannuksiin on hallituksen esityksen mukaan noin 36,1 M€.

Muutosten vaikutukset kuntiin

Nyt säädetyt lainsäädännön uudistukset koskevat pääosin hyvinvointialueita mukaan lukien Helsingin kaupunki.

Kuitenkin VanhPL 5 §:n (Finlex) muutokset koskevat myös kuntia. 5 § sisältää suunnitelman toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Lisäksi VanhPL 12 §:n 3 mom. viides kohta (Finlex) velvoittaa hyvinvointialueita sisällyttämään hyvinvointia edistäviin palveluihin ja niihin sisältyvään neuvontaan myös ohjausta kunnassa ja hyvinvointialueella tarjolla olevien hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista edistävien palvelujen käyttöön.

Jotta hyvinvointialueilla on riittävä ja ajantasainen tieto alueellaan olevien kuntien ja kunnissa olevien palvelujen tarjonnasta – mukaan lukien muun muassa järjestöjen ja yritysten palvelut ja toiminta –, tarvitaan kuntien ja hyvinvointialueen käytännön yhteistyötä ja sovittuja yhteistyörakenteita.

Lisäksi hyvinvointialueen velvoitteet SHL:n mukaisen asumisen järjestämisessä edellyttävät kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä esimerkiksi kaavoituksen osalta.

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Lainsäädäntö on tullut voimaan pääsääntöisesti 1.1.2023. Eräiden säännösten osalta voimaantuloajankohta on myöhempi.

Myönnettyjen palvelujen hallintopäätöksiä, jotka on tehty ennen lakimuutosten voimaantuloa, ei tarvitse muuttaa uuden lain mukaisiksi välittömästi lain voimaantultua. Päätöksissä tarkoitettuihin palveluihin on kuitenkin sovellettava palvelujen sisältöä koskevia uuden lain säännöksiä. Tarkoitus on, että hallintopäätökset korvataan uusilla päätöksillä sitä mukaa kuin se on perusteltua asiakkaiden palvelutarpeiden tarkistuksen vuoksi.

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy lähetti 12.4.2023 hyvinvointialueiden hallitukselle kattavan Hyvil-yleiskirjeen lakimuutoksista. Löydät lakimuutosten soveltamisesta ja siirtymäsäännöksistä täsmällisempää tietoa ko. yleiskirjeestämme.

Lisätietoja:

Anna Haverinen

Anna Haverinen

erityisasiantuntija
+358 9 771 2364, +358 50 597 6988
anna.haverinen@hyvil.fi

Sami Uotinen

johtava juristi
+358 9 771 2623, +358 50 341 3349
sami.uotinen@hyvil.fi