Hyvinvointialueet

Asiakasmaksujen määrääminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksulainsäädännön mukaan pitkäaikaisesta ja jatkuvasta palvelujen käytöstä peritään asiakasmaksu, joka määrätään tulojen perusteella.

Päätös asiakasmaksusta

Hyvinvointialueen on annettava asiakkaalle päätös maksukyvyn mukaan määräytyvästä maksusta. Suurimman osan asiakasmaksupäätöksiä tekevät hyvinvointialueen viranhaltijat, joille päätösvalta on delegoitu.

Maksupäätös tehdään useimmiten palvelun aloittamisen yhteydessä. Tällöin myös selvitetään asiakkaan tulotiedot, jos asiakasmaksu määräytyy maksukyvyn mukaan. Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi.

Maksupäätöksessä on oltava ainakin seuraavat tiedot:​ 

 1. päätöksen tehnyt viranhaltija ja päätöksen tekemisen ajankohta
 2. asiakas, johon päätös välittömästi kohdistuu
 3. palvelu, jota päätös koskee
 4. palvelusta perittävän maksun suuruus ja peruste​
 5. sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asiakas voi pyytää tarvittaessa lisätietoja päätöksestä.​

Päätökseen on myös liitettävä oikaisuvaatimusohje.

Lasku asiakasmaksusta 

Hyvinvointialueen on annettava asiakkaalle lasku, joka vastaa maksua koskevaa päätöstä.

Laskussa on oltava ainakin seuraavat tiedot:

 1. laskun päivämäärä 
 2. asiakas, jolta maksu peritään 
 3. palvelu, josta maksu peritään 
 4. maksun suuruus ja peruste 
 5. julkinen tai yksityinen palveluntuottaja, jonka antamasta palvelusta maksu peritään 
 6. sen tahon nimi ja yhteystiedot, jolta asiakas voi pyytää tarvittaessa lisätietoja laskusta​ 
 7. tieto siitä, kerryttääkö perittävä maksu 6 a §:ssä tarkoitettua maksukattoa – jos maksu kerryttää maksukattoa, laskussa on lisäksi oltava tieto siitä, että asiakkaan on seurattava itse maksukattonsa ylittymistä.​ 

Laskuun on liitettävä oikaisuvaatimusohje. Oikaisua ei kuitenkaan saa vaatia laskuun, joka koskee asiamaksulain 2 b §:ssä tarkoitettua päätöstä (tulosidonnaiset maksut, joista tehdään päätös). Maksua perittäessä on otettava huomioon asiakkaan yksityisyyden suoja ja henkilökohtainen turvallisuus.​

Muutoksenhaku asiakasmaksua koskevasta päätöksestä tai laskusta

Maksua koskevaan päätökseen ja laskuun saa vaatia oikaisua. Oikaisua ei kuitenkaan saa vaatia laskuun, joka koskee asiakasmaksulain 2 b §:ssä tarkoitettua päätöstä (tulosidonnaiset maksut, joista tehdään päätös).

Muutoksenhakuprosessi:

 1. Päätökseen tai laskuun voi hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen hyvinvointialueelle. Päätökseen tai laskuun liitetyssä oikaisuvaatimusohjeessa kerrotaan tarkemmin, minne oikaisuvaatimus on toimitettava. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 2. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen voi hakea muutosta valittamalla siitä hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
 3. Hallinto-oikeuden antamaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Asiakasmaksuasioissa valituslupa on myönnettävä vain, jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Asiakasmaksun ja tarkistaminen

Usein maksujen perusteena olevat asiakkaan tulotiedot tarkistetaan vuosittain ja mahdolliset muutokset otetaan huomioon maksuissa. Kun maksua tarkistetaan, asiakas saa uuden maksupäätöksen.   

Maksukyvyn mukaan määräytyvä asiakasmaksu on tarkistettava silloin, kun jokin seuraavista täyttyy: 

 1. asiakkaan tai hänen perheensä tulot ovat muuttuneet 
 2. asiakkaan tai hänen puolisonsa oikeus 10 c, 10 d tai 10 g §:ssä säädettyihin vähennyksiin on muuttunut 
 3. kun on ilmeistä, että perheen olosuhteet ovat muuttuneet maksun määräämisen jälkeen 
 4. maksu osoittautuu virheelliseksi 
 5. asiakkaalle laadittua asiakassuunnitelmaa muutetaan  
 6. hyvinvointialueen maksuperusteita muutetaan siten, että sillä on vaikutusta asiakasmaksun suuruuteen.

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.  

Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen

Asiakasmaksulain 11 § 1 momentti velvoittaa hyvinvointialueet alentamaan maksua tai jättämään sen perimättä silloin, kun maksun periminen vaarantaa henkilön tai hänen perheensä toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista.  

Säännös koskee velvoittavana 

 1. sosiaalihuollon palveluista määrättyjä maksuja
 2. terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrättyjä maksuja (pitkäaikainen laitoshoito, pitkäaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen sekä jatkuvat ja säännölliset kotona annettavat palvelut).

Hyvinvointialue voi päättää alentaa tai jättää perimättä muitakin kuin edellä mainittuja maksuja (lähinnä terveydenhuollon tasamaksuja), jos maksun periminen vaarantaa henkilön tai hänen perheensä toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista. Hyvinvointialue voi myös päättää alentaa tai jättää perimättä maksuja, jos siihen on huollollisia syitä.

Asiakasmaksuja voidaan alentaa tai jättää kokonaan perimättä tapauskohtaisen tarve- ja tilannearvion perusteella. Asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi suositellaan, että hyvinvointialueilla olisi hyväksytyt periaatteet harkintaan perustuvasta maksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä.

Metsätulon vaikutus asiakasmaksuihin

Tulojen perusteella määrätyssä asiakasmaksussa ei oteta sosiaali- ja terveydenhuollon maksulainsäädännön mukaan huomioon kertaluonteisia ja laskennallisia tuloja. Poikkeuksena on metsätulo, joka otetaan huomioon laskennallisena. Metsätulosta säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 10 i §:ssä.

Metsätulon määräytyminen:

 1. Metsätulo määräytyy laskennallisesti metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton perusteella. Verohallitus vahvistaa vuosittain metsän keskimääräisen tulon.
  • Vuoden 2008 alusta tulleiden laki- ja asetusmuutosten jälkeen metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto määrätään varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 momentin mukaan. 
  • Vuonna 2023 päätettävissä maksuissa noudatetaan verohallituksen päätöstä (886/2022).  
 2. Metsän keskimääräisen vuotuinen tuotto kerrotaan metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot.​
  • Metsätalouden koroilla tarkoitetaan metsätalouden harjoittamiseen liittyvän velan korkoja, jotka vähennetään verotuksessa kaikkien pääomatulojen kokonaisuudesta. Näitä ovat esim. metsätalouskoneeseen tai metsätien rakentamiseen otetun lainan korot, mutta eivät metsämaan arvoa lisäävän lainan korot.

Metsän myyntituloa ei oteta huomioon kertaluonteisena tulona. Sen sijaan myyntitulon tuotto esimerkiksi pankkitilillä otetaan pääomatulona huomioon. Pääomatulosta vähennetään pääomavero.

Ennen asiakasmaksun vahvistamista tulee tarkistaa, että henkilölle jää asiakasmaksulaissa säädetty vähimmäiskäyttövara.  Vähimmäiskäyttövara on vuosina 2022 ja 2023

 • pitkäaikaisessa laitoshoidossa vähintään 112 €/kk
 • pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa 167 €/kk.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (9.6.2014/1816 KHO:2014:102) mukaan vähimmäiskäyttövaraa arvioitaessa on huomioitava sekä asiakkaan todelliset että laskennalliset tulot. Vähimmäiskäyttövaraa laskettaessa on huomioitava myös laskennallinen metsätulo, vaikka metsäomaisuuden tuottoa ei kyseisenä vuonna myytäisi, eikä henkilö saisi tätä vastaavaa tuloa silloin käyttöönsä.  

Muualla verkossa

Lisätietoja

Sami Uotinen

SAMI UOTINEN
johtava juristi
+358 9 771 2623, +358 50 341 3349
sami.uotinen@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon lakiasiat