Hyvinvointialueet

Perhehoito

Hyvinvointialue järjestää perhehoidon. Hyvinvointialue voi tuottaa perhehoidon itse tai hankkia sen yksityiseltä palveluntuottajalta. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa hoitajille maksettavat vähimmäiskorvaukset ja palkkiot vuosittain.

Perhehoidosta säädetään perhehoitolaissa. Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Hyvinvointialue voi tehdä toimeksiantosopimuksen perhehoitajan kanssa tai sopimuksen perhehoidon järjestämisestä yksityisen perhehoidon tuottajan kanssa.

Tällä hetkellä määrällisesti eniten perhehoitoa käytetään lastensuojelun sijaishuollossa. Perhehoidon toivotaan tulevaisuudessa olevan yhä useammalle henkilölle soveltuva huolenpidon järjestämisen muoto. Erityisesti ikäihmisten perhehoitoa kehitetään ja pyritään lisäämään. Kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille perhehoito voi olla sopiva palvelumuoto tilapäisesti ja pidempiaikaisesti.

Toimeksiantosuhteinen ja ammatillinen perhehoito

Toimeksiantosuhteisella perhehoidolla tarkoitetaan oman kodin ulkopuolista hoitoa tarvitsevan henkilön hoitamista yksityisessä perheessä tai hoidettavan kotona. Perhehoitolain 1.7.2016 voimaan tulleen uudistuksen tavoitteena on korottaa perhehoitajien vähimmäispalkkioita ja lisätä oikeutta vapaisiin. Perhehoitajalle tulee myös tarjota mahdollisuus hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Lisäksi hoidossa olevien henkilöiden määrään tuli muutoksia. 

Ammatillista perhehoitoa annetaan yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun luvan perusteella ammatillisessa perhekodissa. Hyvinvointialue solmii sopimuksen siinä laajuudessa kuin tilanteeseen nähden on tarpeellista.

Perhekodeissa hoidettavien määrä

Toimeksiantosopimussuhteeseen perustuvassa perhekodissa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää henkilöä hoitajan kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt mukaan lukien.

Hoidettavien määrä voi olla enintään kuusi, mikäli annettavasta hoidosta, kasvatuksesta tai muusta huolenpidosta vastaa vähintään kaksi hoitopaikassa asuvaa henkilöä. Tällöin toisen perhehoitajan tulee koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella olla sopiva antamaan perhehoitoa ja toisella tulee olla tehtävään soveltuva koulutus sekä riittävä kokemus hoito- tai kasvatustehtävistä.

Ammatillisessa perhekodissa voidaan hoitaa samanaikaisesti enintään seitsemää henkilöä, jos perhehoitajina on vähintään kaksi henkilöä, joista toisella on tehtävään tarvittava kelpoisuus.

Poikkeukset:

 • Hoidettavien määrästä voidaan poiketa, jos kyse on hoidon antamisesta sisaruksille tai saman perheen jäsenille.
 • Täysi-ikäisiä hoidettavia voi perhekodissa olla säädettyä enemmän, jos henkilöiden keskinäinen kanssakäyminen ja perhehoitosijoituksen laatu yhdessä toimintakyvyn ja hoidon tarpeen kanssa tekevät mahdolliseksi poikkeamisen enimmäismäärästä.

Perhehoitajalle järjestettävät vapaat ja hyvinvointi- ja terveystarkastukset

Toimeksiantosuhteessa olevalle perhehoitajalle tulee järjestää vähintään kaksi vapaavuorokautta jokaista kalenterikuukautta kohti, jolloin hän on toiminut perhehoitajana vähintään 14 vuorokautta. Vapaan määrästä voidaan tarvittaessa sopia toisin toimeksiantosopimuksessa. Vapaan aikana hyvinvointialueella on velvollisuus huolehtia perhehoidossa olevan henkilön hoidosta tai perhehoitajan toivomuksesta tarvittaessa avustaa sen järjestämisessä.

Hyvinvointi- ja terveystarkastusten järjestämisestä sovitaan toimeksiantosopimuksessa. Päätoimisille perhehoitajille mahdollisuus tarkastuksiin tulee tarjota vähintään joka toinen vuosi. Hyvinvointialueen tulee tarvittaessa järjestää myös muita perhehoitajan hyvinvointia tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Perhehoitokotien määrä vuonna 2022

 • Ikääntyneitä henkilöitä hoitavia perhehoitokoteja oli vuonna 2022 koko maassa 224. Määrä on ollut laskenut vuodesta 2020, jolloin niitä oli 283.  
 • Vammaispalvelujen perhehoitokoteja oli vuonna 2022 yhteensä 648. Määrä on laskenut vuodesta 2020 kahdella sadalla.
 • Lastensuojelussa perhehoitokotien määrä on kasvanut: vuonna 2020 niitä oli 3746 ja vuonna 2022 määrä oli 4085.

Muualla verkossa

Lisätietoja

Aila Puustinen-Korhonen

AILA PUUSTINEN-KORHONEN
erityisasiantuntija
+358 9 771 2610, +358 50 344 6884
aila.puustinen-korhonen@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • lastensuojelu ja muut lapsiperheiden sosiaalipalvelut
 • sosiaalipäivystys
 • opiskeluhuollon kuraattoripalvelut
 • Lastensuojelutunti
 • Hyvilin sosiaalijohdon verkosto
 • Hyvilin lastensuojeluverkosto
 • Lastensuojelun huippuosaaja-koulutus
 • Hyvilin ja Kuntaliiton Yhdyspinta-projektin Sisote-ryhmä
Anna Haverinen

ANNA HAVERINEN
erityisasiantuntija
+358 9 771 2364, +358 50 597 6988
anna.haverinen@hyvil.fi

Vastuualueet:

 • Ikääntyneiden omaishoito
 • Ikääntyneiden sosiaalipalvelut