Hyvinvointialueet

Vem är vi?

Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab betjänar från och med 1.1.2023 välfärdsområdenas beslutsfattare, det vill säga förtroendevalda, tjänsteinnehavare och arbetstagare. Hyvil erbjuder rådgivning och förändringsstöd inom social- och hälsovården, påverkan i lagstiftningsarbetet samt nätverk för utbyte av erfarenheter och gemensamt inflytande. Hyvil samarbetar med staten, såsom ministerierna, och med medierna.

Hyvil betjänar inte enskilda serviceanvändare i välfärdsområdena, det vill säga patienter och klienter.

Bolaget har tre huvudsakliga syften:

  • Att delta och påverka i lagstiftningsarbetet
  • Att erbjuda rådgivningstjänster
  • Att möjliggöra nätverk och annat samarbete

Hyvils sakkunniga i frågor om social- och hälsovården samt räddningsväsendet betjänar välfärdsområdena bland annat i följande frågor:

  • Socialvård och socialtjänster såsom barnskydd, utkomststöd, service för personer med funktionsnedsättning, vuxensocialarbete och tjänster för äldre
  • Hälsovårdstjänster såsom primärvård och specialiserad sjukvård, mun- och tandvård, jourtjänster och rehabilitering
  • Ärenden som hänför sig till ordnande av tjänster såsom klientavgifter och servicesedlar
  • Förebyggande social- och hälsovårdstjänster
  • Räddningsväsendet
  • Dataskydd, datasystem och digitalisering
  • Förvaltningsjuridik

Kontakta oss på blanketten för begäran om rådgivning, per e-post eller per telefon.