Hyvinvointialueet

Media

Toppexperter inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet står till välfärdsområdenas förfogande från 1.1.2023

Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab betjänar från och med 1.1.2023 välfärdsområdenas beslutsfattare, det vill säga förtroendevalda, tjänsteinnehavare och arbetstagare. Hyvil erbjuder rådgivning och förändringsstöd inom social- och hälsovården, påverkan i lagstiftningsarbetet samt nätverk för utbyte av erfarenheter och gemensamt inflytande. Hyvil samarbetar med staten, såsom ministerierna, och med medierna.

Hyvil betjänar inte enskilda serviceanvändare i välfärdsområdena, det vill säga patienter och klienter.

Bolaget har tre huvudsakliga syften:

  • Att delta och påverka i lagstiftningsarbetet
  • Att erbjuda rådgivningstjänster
  • Att möjliggöra nätverk och annat samarbete

Hyvils sakkunniga i frågor om social- och hälsovården samt räddningsväsendet betjänar välfärdsområdena bland annat i följande frågor:

  • Socialvård och socialtjänster såsom barnskydd, utkomststöd, service för personer med funktionsnedsättning, vuxensocialarbete och tjänster för äldre
  • Hälsovårdstjänster såsom primärvård och specialiserad sjukvård, mun- och tandvård, jourtjänster och rehabilitering
  • Ärenden som hänför sig till ordnande av tjänster såsom klientavgifter och servicesedlar
  • Förebyggande social- och hälsovårdstjänster
  • Räddningsväsendet
  • Dataskydd, datasystem och digitalisering
  • Förvaltningsjuridik

Välfärdsområdesbolaget Hyvils aktieemission pågår

Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab har riktat en villkorlig avgiftsbelagd aktieemission till välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen. Aktieemissionen pågår nu och avslutas 31.3.2023.

Kommunförbundet bildade Hyvil i november 2022 och Hyvil har införts i handelsregistret 2.12.2022. Cirka 16 sakkunniga inom social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs till bolaget 1.1.2023. Det är meningen att alla välfärdsområden, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen ska bli delägare i bolaget med lika stora andelar i den pågående aktieemissionen.

När alla välfärdsområden har fattat beslut om att delta i aktieemissionen och undertecknar serviceavtalet, har Hyvil mandat att handla på välfärdsområdenas, Helsingfors stads och HUS-sammanslutningens vägnar till exempel då det gäller att bereda och påverka lagstiftning samt erbjuda centraliserade sakkunnigtjänster genast från 1.1.2023.

Välfärdsområdena får tillgång till de centraliserade tjänster och avtal som Hyvil erbjuder genom att underteckna serviceavtalet. Sådana tjänster är till exempel avtal bland annat med upphovsrättsorganisationerna samt medlemskapet i Finska Andelslaget för ersättning av läkemedelsskador, som garanterar att läkemedelsskadeförsäkringen fortsätter utan avbrott för välfärdsområdenas del.

Kontaktuppgifter:

Johanna Sorvettula

JOHANNA SORVETTULA
tillfällig verkställande direktör
+358 9 771 2067, +358 50 472 1378
johanna.sorvettula@hyvil.fi

Annika Korpela

ANNIKA KORPELA
jurist
svenska frågor, social- och hälsovård
+358 9 771 2094, +358 50 582 6468
annika.korpela@hyvil.fi